IMG_9587_1

Tủ hóa ướt bên ngoài phòng vàng, cho phép làm thí nghiệm trên một số loại vật liệu không tương thích với bán dẫn như đồng sắt …