Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN:

Từ 12/2011 đến 9/2013:

Giám đốc: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc: PGS.TS. Phạm Đức Thắng

 

 

Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc Trường ĐHKHTN:

Từ 9/2013 đến nay:

Giám đốc: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương