IMG_9594_1

Thiết bị phủ quay (spin coater) trong phòng vàng, phục vụ cho quy trình công nghệ quang khắc