Tamnhin

Trung tâm Nano và Năng lượng sẽ trở thành đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ nano và năng lượng ứng dụng trong y sinh, kỹ thuật quân sự, vật liệu thông minh, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.