IMG_9109_1

Phổ kế phân cực ellip model Smart SE của hãng Horiba Jobin Yvon.

Phổ kế sử dụng cảm biến CCD, nguồn sáng LED cho dải phổ từ 400 đến 800nm.

Với thuật toán fit phổ, các tính chất quang, bề dầy màng mỏng và thành phần hợp chất trong màng mỏng có thể thu được. Phổ kế phân cực ellip đặc biệt thích hợp cho nghiên cứu màng mỏng ứng dụng trong pin mặt trời, màn hình phẳng, màng chống phản xạ …