IMG_9597_1

Lò ủ nhiệt mở (hot plate) dùng trong phòng vàng, chuyên sử dụng trong quy trình tạo hình quang khắc.