Sumenh

1. Đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai các dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hướng đến các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

2. Nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động chuyển giao, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực được giao.

3. Tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện khoa học; tư vấn và hợp tác trong lĩnh vực nano và năng lượng.